Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Legalizacja samowoli budowlanej - kancelaria we Wrocławiu

Samowola budowlana to poważna sprawa. Używając specjalistycznego języka, można rzec, że to jeden z najcięższych deliktów prawa budowlanego. Co to oznacza? Krótko mówiąc – powstanie rozlicznych sankcji, które mogą spaść na tego, kto dopuścił się samowoli. Właśnie dlatego warto, a nawet trzeba skorzystać z pomocy fachowców, którzy trudnią się legalizacją samowoli budowlanej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy tego rodzaju, serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii we Wrocławiu.

Na pytanie, dlaczego należy dokonać legalizacji samowoli budowlanej, można odpowiedzieć zwięźle – ponieważ to przewidziany prawem obowiązek. Wchodząc w szczegóły, trzeba jednak zauważyć, że legalizacja samowoli budowlanej pozwala uniknąć takich przykrych konsekwencji, jak nakaz rozbiórki narzucony na właściciela lub zarządcę obiektu. Nakaz – co warto dodać, który wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nieuregulowany prawnie stan nieruchomości ma też inne konsekwencje finansowe, ponieważ ceny tego typu obiektów są niższe od cen nieruchomości postawionych legalnie. Kontynuując ten wątek, trzeba zresztą podkreślić, że obiekty o nieuregulowanym stanie prawnym cieszą się znacznie niższym zainteresowaniem potencjalnych nabywców, ponieważ ich zakup wiąże się z przejściem wszystkich konsekwencji prawnych oraz potencjalnych kosztów na nabywcę.

To jednak nie wszystko, ponieważ zwlekanie z legalizacją samowoli budowlanej wiąże się również z ryzykiem postawienia konkretnych zarzutów – szczególnie, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana. Pojawia się wówczas możliwość postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa oszustwa, ale też sprowadzenia niebezpieczeństwa, które zagraża zdrowiu, życiu i mieniu. Jak zatem widać, nie należy zwlekać z legalizacją samowoli budowlanej, a w tej kwestii dobrze liczyć na doświadczonych profesjonalistów, takich jak nasi fachowcy z kancelarii we Wrocławiu.

Legalizacja samowoli budowlanej za darmo – Wrocław

Legalizację samowoli budowlanej prowadzimy za darmo. Działamy we Wrocławiu, ale zasięgiem działania obejmujemy cały Dolny Śląsk. Jak zatem widać – legalizacja samowoli nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a pozwala uniknąć wielu poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, co staraliśmy się wykazać powyżej. Legalizacją samowoli budowlanej we Wrocławiu  zajmujemy się od lat, stąd mogą mieć Państwo pewność, że Waszą sprawę również poprowadzimy szybko i sprawnie. Służymy nie tylko konkretnymi krokami prawnymi, ale też szeroko pojętą pomocą oraz doradztwem. Podkreślmy to wyraźnie – legalizacji samowoli dokonujemy za darmo.

Pomoc przy legalizacji samowoli budowlanej – Wrocław

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie legalizacji samowoli budowlanej. Służymy zarówno wówczas, gdy sprawa dotyczy nieruchomości, której stan prawny zaniedbali Państwo sami, jak i wówczas, gdy zdarzy Wam się nabyć nieruchomość pozostającą samowolą budowlaną. Działamy nie tylko we Wrocławiu, ale to stolica Dolnego Śląska stanowi główne pole naszej zawodowej aktywności. Jeśli więc poszukują Państwo pomocy przy legalizacji samowoli budowlanej, serdecznie zachęcamy do kontaktu już dziś.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest podjęcie przez właściciela nieruchomości decyzji o przeprowadzeniu legalizacji samowoli budowlanej. Jest to bowiem proces prawny, który umożliwia zalegalizowanie samowoli budowlanej poprzez doprowadzenie nieruchomości do stanu zgodności z przepisami prawa.  W efekcie czego obiekt budowlany, który został wybudowany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, po jego legalizacji, będzie traktowany przez wszystkie organy państwowe jak każdy inny obiekt budowlany wybudowany zgodnie z prawem.

Powyższe jest o tyle istotne, albowiem zaniechanie przeprowadzenia legalizacji samowoli budowlanej  prowadzi do:

  • powstania ryzyka wydania przez organ nadzoru budowlanego nakazu rozbiórki samowoli budowlanej na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu;
  • spadku wartości nieruchomości z uwagi na fakt, iż brak uregulowania stanu prawnego powoduje przy jej wycenie ustalenie cen zdecydowanie niższych od tych, które są przyjmowane dla porównywalnych nieruchomości  zabudowanych w sposób prawidłowy i legalny;
  • spadku zainteresowania zakupem takiej nieruchomości, gdyż nabywca nieruchomości zostaje z mocy prawa obciążony skutkami tej samowoli, skoro przechodzą na niego wszystkie ryzyka prawne z tym związane;
  • możliwości postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa oszustwa albo dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez nabywcę nieruchomości w zakresie żądania obniżenia ceny,  a nawet odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości oraz dochodzenia odszkodowania w tej sytuacji, gdy sprzedawca nieruchomości nie poinformował kupującego o wadzie prawnej nieruchomości, która obciąża przedmiot sprzedaży pod postacią samowoli budowlanej – por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2017 r. II AKa 114/16;
  • możliwości postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać zawalenia się budowli  lub ryzyka jej zawalenia  (zob. przypadek mający miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej), jeżeli doszło do takiego zdarzenia bądź stan techniczny budynku  wskazuje na takie ryzyko.


W świetle powyższego należy pamiętać, że akceptacja istniejącego stanu samowoli budowlanej na nieruchomości nie eliminuje problemu, lecz co najwyżej odsuwa w czasie obowiązek właściciela uregulowania stanu prawnego nieruchomości w celu uniknięcia ryzyk prawnych wskazanych wyżej.

Po pierwsze należy wskazać, że przepisy prawa nie definiują pojęcia „samowoli budowlanej”.

Zazwyczaj jednak przyjmuje się, iż pojęcie to odnosi się do prowadzenia inwestycji budowlanych bez uprzedniej akceptacji właściwego organu administracji publicznej, a więc bez decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez „milczącej” zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Aktualnie bowiem inwestor ma obowiązek co do zasady wystąpienia przed rozpoczęciem robót budowlanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę swojego przedsięwzięcia bądź dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych, których akceptacja następuje w formie milczącej zgody organu (zob. więcej, wchodząc w zakładkę: „Zgody Budowlane”). Zatem rozpoczęcie robót budowlanych z pominięciem powyższego obowiązku prowadzi do powstania samowoli budowlanej (przykład: Paweł Nowak wybudował budynek gospodarczy bez uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę).

Co ważne, z samowolą budowlaną mamy do czynienia nie tylko wówczas, gdy inwestor wznosi nowy obiekt budowlany ale także wtedy gdy obiekt ten przebudowuje, nadbudowuje, rozbudowuje  bez  wymaganej zgody organu (zob. więcej, wchodząc w: „Roboty budowlane”). W konsekwencji powyższego, samowolą budowlaną mogą być również „części” obiektów budowlanych, które powstały bez pozwolenia/zgody właściwego organu (przykład: Jan Kowalski rozbudował legalnie istniejący budynek magazynu, poszerzając jego parter o nowe pomieszczenia użytkowe bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Samowolą budowlaną jest wskazana wyżej rozbudowana część magazynu).

Inną sytuacją, która prowadzi do powstania samowoli budowlanej jest wypadek, w którym inwestor co prawda realizuje inwestycje na podstawie uzyskanej uprzednio zgody organu, to jednak następuje to niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowlanym (zob. więcej, wchodząc w: „Odstąpienie od projektu”). W konsekwencji czego dochodzi do powstania „innego” obiektu budowlanego w wyniku odstąpienia inwestora od zaakceptowanego przez organ projektu budowlanego bądź przyjętego zgłoszenia budowlanego (np. Jan Kowalski uzyskuje pozwolenia na budowę budynku dwukondygnacyjnego, zaś w trakcie robót budowlanych decyduje się na wybudowanie trzeciej kondygnacji bez decyzji zmieniającej uzyskane wcześniej pozwolenie na budowę, która dopuszcza budowę trzeciej kondygnacji).

Na marginesie należy już tylko wskazać, że obok deliktów dotyczących samowoli budowlanej można także wyróżnić samowole, które odnoszą się do niezgodnego z prawem użytkowania obiektów budowlanych (zob. więcej, wchodząc w zakładkę: „Nielegalne użytkowanie”). Niezgodne z prawem są  bowiem również sytuacje, gdy inwestor po zakończeniu budowy przystępuje do użytkowania obiektu budowlanego bez uzyskania zgody organu nadzoru budowlanego na jego użytkowanie. Zaniechanie uzyskania wyżej wymienionej zgody powoduje, że przystąpienie do użytkowania obiektu  jest w takim wypadku „samowolne” .  Z innym przypadkiem samowolnego przystąpienia do użytkowania obiektu mamy do czynienia, gdy bez zgody organu inwestor dokonuje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.  Przy czym w odróżnieniu od samowolnego przystąpienia do użytkowania ten rodzaj samowoli następuje w trakcie legalnego użytkowania obiektu (np. Jan Kowalski wybudował budynek mieszkalny i uzyskał pozwolenie na jego użytkowanie.  Po dwóch latach użytkowania Jan Kowalski zdecydował się prowadzić w tym obiekcie usługi hotelarskie. Na taką zmianę funkcji budynku nie uzyskał jednak zgody właściwego organu, a więc przystępując do zmiany sposobu użytkowania tego obiektu dokonał tego samowolnie).

Właściciel nieruchomości, na której jest usytuowana samowola budowlana może złożyć zawiadomienie do właściwego organu, powiadamiając o istnieniu samowoli budowlanej i składając zarazem wniosek o legalizacje wskazanych w tym piśmie obiektów budowlanych. Na tej podstawie właściwy organ powinien wszcząć postępowanie legalizacyjne w trybie odpowiednim dla danego typu samowoli. Ustawodawca dokonał bowiem pewnej gradacji tego typu zdarzeń poprzez wprowadzenie odrębnych i wykluczających się procedur legalizacyjnych przypisanych do konkretnego rodzaju samowoli budowlanej(zob. więcej, wchodząc w zakładkę „Postępowania Legalizacyjne”).

Powyższe jest o tyle ważne, gdyż każdy z trybów legalizacji ma własne warunki i przesłanki umożliwiające doprowadzanie stanu nieruchomości do zgodności z prawem bez konieczności wydania nakazu rozbiórki samowoli budowlanej. W tym miejscu należy bowiem podkreślić, iż wszczęte postępowanie legalizacyjne powinno prowadzić albo do „akceptacji” legalizowanej zabudowy (a więc wówczas, gdy  wskazana zabudowa jest zgodna z przepisami prawa lub można doprowadzić tą zabudowę do tej zgodności poprzez np.  uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, częściową rozbiórkę obiektu, zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań projektowych i w następstwie tego wykonanie robót budowlanych) albo wydania nakazu rozbiórki samowoli budowlanej. Orzeczenie to jest wydawane jednak odnośnie tylko takich przypadków, które są sprzeczne z przepisami, które uniemożliwiają doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem (np. na terenie położenia  samowoli budowlanej obowiązuje zakaz zabudowy terenu).

Nadto należy także podkreślić, że z reguły dodatkowym warunkiem jaki należy spełnić  na potrzeby legalizacji samowoli jest obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej tytułem tzw. opłaty legalizacyjnej, a niekiedy zaś kary administracyjnej (np. w przypadku samowolnego przystąpienia do użytkowania obiektu).  Często są to kwoty odstraszające od legalizacji samowoli. Niemniej obowiązek ten nie dotyczy wszystkich samowoli lecz tylko niektórych. Ponadto w pozostałych przypadkach istnieje możliwość  wystąpienia o umorzenie w całości lub w części, o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej.

Korzyści płynące z faktu zalegalizowania samowoli budowlanej można podzielić na dwie grupy, a to prawne oraz ekonomiczne i są one następujące:

 • obiekt budowlany może być użytkowany legalnie zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • znikają wszelkie ryzyka prawne związane z istnieniem samowoli budowlanej na  nieruchomości;
 • zalegalizowany obiekt budowlany zwiększa wartość działki, co jest istotne gdy właściciel zamierza uczynić  nieruchomość przedmiotem sprzedaży albo zabezpieczenia (np. pod kredyt hipoteczny).


Powyższe korzyści są szczególnie widoczne, w sytuacji gdy właściciel samowoli budowlanej dokona jej legalizacji bez żadnych opłat (zob. więcej w zakładce „Legalizacja bez opłat”).

Powierzając nam swoją sprawę zyskujesz przez to m.in., że :

 • twoją sprawę poprowadzi ekspert z zakresu prawa budowlanego (zob. zakładkę„O nas”);
 • jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klientów, albowiem zapewniamy także możliwość zlecenia nam sprawy (via kontakt telefoniczny, wideokonferencje, e-mail) i jej poprowadzenia na odległość poprzez przesłanie nam kopii dokumentów (wskazanych przez nas) oraz pełnomocnictwa, resztą my się zajmiemy, doprowadzając w Waszym imieniu sprawę do końca;
 • nie narażamy Klientów na poniesienie bezzasadnych kosztów prowadzenia sprawy, gdyż przed przyjęciem zlecenia otrzymasz pełną informację prawną na temat tego, czy w konkretnym stanie faktycznym jest opłacalne podjęcie postępowania legalizacyjnego i jaki jest jego najkorzystniejszy wariant ekonomiczny;
 • nie zdzieramy skóry z Klienta, a to oznacza, że otrzymasz najlepszą opiekę prawną nie ponosząc przy tym wygórowanych kosztów obsługi prawnej.

Jeśli poszukujesz konkretnych informacji, to proszę przejdź na stronę  „ZAKRES USŁUG” albo  skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego komunikatora (chatboota), poczty e-mail albo telefonu podanego na naszej stronie.

ZALEGALIZUJ BUDYNEK BUDOWLĘ MAŁĄ ARCHITEKTURĘ BEZ OPŁAT

Ta strona korzysta z plików cookies.