Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

NIELEGALNE UŻYTKOWANIE

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego samowolne przystąpienie do użytkowania obiektu polega na przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 prawa budowlanego, a więc przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowania albo przed przyjęciem zgłoszenia zakończenia budowy. Zgodnie z art. 57 ust. 7 prawa budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 pr. bud., organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s) określoną w art. 59f ust. 2 pr. bud., współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) x 10 (dziesięciokrotne podwyższenie). Przy czy, w tym miejscu należy podkreślić, że obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie odnosi się wyłącznie do inwestycji polegających na budowie obiektu budowlanego. W konsekwencji powyższego nie podlega powyższym obowiązkom wykonywanie wszelkich innych robót budowlanych np. sprowadzających się do remontu lub przebudowy obiektu budowlanego.

Innym przypadkiem naruszenia prawa w tym zakresie jest dokonanie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu. Jak wynika z przepisów prawa budowlanego do zmiany tej dochodzi m.in. gdy w efekcie podjęcia lub zaniechania działalności w obiekcie budowlanym lub jego części zmieniają się warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, w szczególności podjęcie działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś.
Dlatego też dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku możemy mieć do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy porównać ostatni legalny sposobu jego wykorzystania pod kątem warunków użytkowania jakie musiały być pierwotnie spełnione z przyszłym sposobem jego użytkowania i warunkami jakie aktualnie winny być spełnione przy obecnym sposobie użytkowania obiektu. Jeżeli więc dochodzi do zmiany wymogów prawnych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania obiektu na taką zmianę inwestor winien uzyskać zgodę organu. W rezultacie „samowolna” zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części oznacza taką modyfikacje użytkowania obiektu, która odbyła się niezgodnie z przepisami prawa budowlanego., a więc po upływie dwóch lat od przyjętego zgłoszenia w tej sprawie albo bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia przez właściwy organ na sprzeciwu do zgłoszenia takiej zmiany.

W przypadku popełnienia takiego deliktu inwestor będzie obarczony ryzykiem wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego przez organ oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 prawa budowlanego, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Zatem skontaktuj się z nami jeśli:
• chciałbyś się dowiedzieć, czy ciąży na Tobie obowiązek uzyskania zgody na użytkowanie obiektu lub jesteś zobowiązany uzyskać akceptacje organu na zmianę sposobu jego użytkowania;
• w związku z nieuzyskaniem wymaganych prawem zgód właściwy organ wszczął postępowanie w sprawie popełnionej samowoli.

filip wasilewski


Key Contact | Filip Wasilewski

Email: filip.wasilewski@pdfwlaw.com
mobile: 796 110 966

Odtwórz wideo

Ta strona korzysta z plików cookies.