Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Odstąpienie od projektu bądź zgłoszenia budowlanego

W toku prowadzenia inwestycji budowlanych zdarza się, iż powstaje potrzeba dokonania zmiany w zakresie realizowanej inwestycji. W tym miejscu należy podkreślić, iż takie zmiany można wprowadzać w toku procesu samodzielnie pod warunkiem, iż nie są one kwalifikowane w świetle prawa do zmian istotnych. Zgodnie bowiem z regulacjami prawa budowlanego każde istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W świetle art. 36a ust. 5 prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 3)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13.12.2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169), w tym osoby starsze; 4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 6)  wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
  1. a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a pr. bud., lub
  2. b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud.
Co ważne,  decyzja o zmianie pozwolenia na budowę może zostać wydana tylko przed rozpoczęciem robót budowlanych wprowadzających tę zmianę. Konsekwencją nie dochowania powyższego obowiązku jest uchylenie inwestorowi uzyskanego pozwolenia na budowę i wstrzymanie robót do czasu  zakończenia postępowania legalizacyjnego, które się kończy wydaniem decyzji zezwalającej  inwestorowi na wznowienie robót. Zatem skontaktuj się z nami jeśli:
  • zastanawiasz się nad możliwością wprowadzenia zmian do zakresu inwestycji i chciałbyś się dowiedzieć, czy jesteś zobowiązany uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę;
  • w związku z nieuzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę organ wszczął postępowanie legalizacyjne.

Pomożemy Ci podjąć słuszną decyzje oraz przeprowadzimy w razie potrzeby przez cały proces legalizacji, a jeśli twoje kłopoty są wynikiem cudzego zaniedbania, to wystąpimy także w Twoim imieniu o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.
filip wasilewski


Key Contact | Filip Wasilewski

Email. filip.wasilewski@pdfwlaw.com
mobile: 796 110 966

Odtwórz wideo

Ta strona korzysta z plików cookies.