Przejdź do treści

ZALEGALIZUJ Z EKSPERTEM SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ BEZ OPŁAT

LEGALIZACJA  SAMOWOLI BUDOWLANEJ BEZ OPŁAT

Roboty budowlane

Definicja legalna robót budowlanych została zawarta w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  – dalej pr. bud. W świetle tej regulacji pojęcie to odnosi się do budowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Co istotne, część z wyżej wymienionych robót budowlanych została zdefiniowana w ustawie pr. bud., część zaś ma swoje przyjęte znaczenie w praktyce organów orzeczniczych.   Oznacza to, że dopiero bardzo dobra znajomość praktyki prawa budowalnego oraz dorobku orzecznictwa w tym zakresie gwarantuje prawidłową kwalifikacje wykonanych robót.

Powyższe jest o tyle istotne, ponieważ z uwagi na treść pojęcia samowoli budowlanej stwierdzenie jej istnienia zdeterminowane jest wykazaniem bezprawności wykonanych robót budowlanych oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi robotami a ich przedmiotem, czyli określoną substancją budowlaną. 

Dlatego też już na wstępie postępowania w sprawie samowoli budowlanej właściwy organ ustala jakie roboty budowlane zostały przeprowadzone, a następnie ocenia, czy wymagały one w dacie ich rozpoczęcia uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, a jeżeli tak, to czy inwestor uzyskał zgodę organów na wykonanie robót przed ich rozpoczęciem (zob. więcej w zakładce „Zgody budowlane”).

Dopiero zatem stwierdzenie, że określone roboty  wymagały na dzień ich rozpoczęcia  uzyskania określonej zgody organu, zaś  inwestor jej nie uzyskał pozwala przyjąć, iż w konkretnej sprawie mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Zlecając sprawę PDFW Lawyers będziesz miał pewność, czy faktycznie wykonane przez Ciebie roboty mogą być kwalifikowane przez organy jako samowola budowlana. Jeżeli masz wątpliwości w tej  kwestii, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami.   

filip wasilewski


Key Contact | Filip Wasilewski

Email: filip.wasilewski@pdfwlaw.com
mobile: 796 110 966

Odtwórz wideo

Ta strona korzysta z plików cookies.